header

Bel mij!

Het blijkt vaak voor te komen dat medewerkers (langdurig) verzuimen, terwijl er helemaal geen sprake is van ziekte. Hoe zit dat precies?

Arbeidsconflict

Aanleiding voor dit verzuim is dan vaak gelegen in een arbeidsconflict tussen werkgever en werknemer. Het gaat daarbij dan bivoorbeeld over zaken zaken zoals een ernstig verstoorde relatie met de direct leidinggevende, (gedwongen) aanpassing van werktijden of arbeidsvoorwaarden, een negatieve beoordeling, een verziekte werksfeer in een team, etc. Allemaal veel voorkomende situaties die uit de hand kunnen lopen en vervolgens kunnen leiden tot (langdurig) ziekteverzuim.

Inadequate aanpak

Afwezigheid door een arbeidsconflict is medisch gezien geen verzuim. Maar een inadequate aanpak van het conflict kan wel resulteren in langdurig verzuim, omdat als gevolg van de ontstane situatie dan fysieke en/ of psychische klachten op kunnen gaan spelen bij de werknemer. Als deze klachten ook door de bedrijfsarts worden vastgesteld moet de werkgever de stappen zoals beschreven in de Wet Verbetering Poortwachter gaan doorlopen. Denk hierbij aan het aanleggen van het re-integratiedossier, het opstellen van een plan van aanpak, verzuimmelding aan UWV, eerstejaarsevaluatie en opstarten re-integratie eerste spoor en/of re-integratie tweede spoor.

Ziekmelding niet accepteren

Wij zijn van mening dat in dergelijke cases goede samenwerking met de bedrijfsarts essentieel is. De ziekmelding dient namelijk niet klakkeloos geaccepteerd te worden en de bedrijfsarts moet vaststellen of er sprake is van objectief medische ziekte. Door dit te doen kunnen de hierboven beschreven stappen voor de werkgever bespaard blijven en zijn ook de financiƫle consequenties beter beheersbaar.

Succesvolle re-integratie

Het komt regelmatig voor dat wij met werkgevers spreken over de aanpak van een re-integratietraject bij langdurig verzuim met als oorzaak een arbeidsconflict. Daarin komt dan naar voren dat succesvolle re-integratie onlosmakelijk verbonden is aan een oplossing van het onderliggende conflict. Immers, als de oorzaak (het arbeidsconflict) blijft bestaan zullen de klachten ook blijven bestaan. Het gevolg hiervan is dat in een arbeidsdeskundig rapport andere functionele mogelijkheden zullen worden gedefinieerd, dan die de werknemer feitelijk aan zou kunnen.

Wij pleiten er dus voor om een (arbeids) conflict uit de verzuimsituatie weg te houden. De aanpak bestaat dan op de eerste plaats uit het oplossen van het conflict (bijvoorbeeld door mediation) en pas daarna, indien nog van toepassing, het inzetten van externe re-integratie begeleiding.

Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

Roeland BridiƩ en Moniek Jansen

CBP 8779 1