header

Bel mij!

Het gewenste einddoel bij re-intergratie tweede spoor is uiteindelijk werkhervatting. Vaak wordt er van uitgegaan dat het om zo snel mogelijke werkhervatting dient te gaan. Dat het vooral om duurzame werkhervatting zou moeten gaan wordt nogal eens uit het oog verloren. Want als de medewerker weer terugvalt in arbeidsongeschiktheid, beginnen de re-integratie verplichtingen voor de werkgever weer opnieuw. En daarmee ontstaan er vaak onnodige knelpunten en extra kosten. Wat ons betreft te voorkomen door passende en waardevolle re-integratie inspanningen te verrichten.

Re-integratie inspanningen

De Wet Verbetering Poortwachter geeft duidelijkheid over de te verrichten inspanningen bij re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers. De te volgen stappen zijn helder en daarbinnen is ruimte om deze zo passend mogelijk in te richten. Zo is een werkgever vrij om de re-integratie zelf uit te voeren, of om daar een re-integratiebedrijf voor in te schakelen. Ook bepalen werkgever en zieke werknemer samen wat voor soort traject er het meest passend is. Dat kan een individueel coachingstraject zijn, maar ook bijscholing of omscholing. In alle gevallen gaat het erom of het past bij de mogelijke belastbaarheid van de (gedeeltelijk) herstelde werknemer, zodat deze daarmee zijn kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt duurzaam kan vergroten.

Omscholen

Ons wordt door werkgevers regelmatig de vraag gesteld welk re-integratie instrument van waarde is in hun specifieke verzuimcase. Een instrument dat relatief onbekend is, is een omscholingstraject. Doelstelling van een omscholingstraject is om de zieke werknemer naar het gewenste kennis- en vaardigheidsniveau te brengen, zodat de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt aanzienlijk wordt vergroot. Een omscholingstraject is meestal gericht op een ander vakgebied dan dat waarin de medewerker tot op heden heeft gewerkt en is opgeleid. Als uit het arbeidsdeskundig rapport blijkt dat in dat oorspronkelijke vakgebied geen duurzaam benutbare mogelijkheden voor de zieke medewerker meer zijn, dan kunnen de mogelijkheden op werkhervatting enorm vergroot worden door het inzetten van een omscholingstraject. Het is daarbij wel zaak een omscholing te kiezen die aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van de werknemer. Naast het verkrijgen van de benodigde kennis- en vaardigheden, ontstaat ook een enorme toename van geloof in eigen kunnen, in kansen en mogelijkheden gaan denken en het inzicht dat er wel degelijk passend werk is. Voorbeelden van omscholingstrajecten zijn: Telefoniste/Receptioniste/Administratief medewerker - Beveiliger - Taxichauffeur.

Werkgeversbelang

Een goed uitgevoerd re-integratietraject is niet alleen in het belang van de werknemer, maar zeker ook van de werkgever. Deze is immers wettelijk verantwoordelijk en kan flinke extra kosten krijgen als hij deze verantwoordelijkheid niet of onvoldoende (aantoonbaar) heeft genomen. Een omscholingstraject uitgevoerd door, of in samenwerking met een re-integratiebureau, kan een zeer bruikbaar re-integratie instrument zijn. Het is in het belang van de werkgever om samen met de werknemer te investeren in het realiseren van zo groot mogelijke kansen op de arbeidsmarkt. Zeker in het geval werkhervatting in het oorspronkelijke beroep niet meer mogelijk is, kan omscholing toch voor het gewenste resultaat zorgen.

Moniek Jansen & Roeland BridiƩ
                                                                    Omscholing